Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk de Korenaar


Huisartsenpraktijk de Korenaar

Almelosestraat 46-A
7642 GP Wierden
Telefoon: 0546-571252
Fax: 0546-571710

dekorenaar.praktijkinfo.nl

E-mail: informatie@huisartsenpraktijkdekorenaar.nl


Huisartsenpraktijk de Korenaar

Welkom op de website van huisartsenpraktijk de Korenaar

Op onze site kunt u terecht voor informatie over onder andere openingstijden, medewerkers, spreekuren en medische informatie.

Wij proberen de website zo actueel mogelijk te houden, en u via deze weg op de hoogte te stellen van nieuws en veranderingen in de praktijk.

 

Neemt u gerust een kijkje!

Praktijkinformatie

De praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum de Wierdense Aa

Huisartsenpraktijk de Korenaar

Drs. M. Oosterhuis, huisarts

Almelosestraat 46-A

7642 GP  WIERDEN

Telefoon: 0546-571252

Fax: 0546-571710

E-mail: informatie@huisartsenpraktijkdekorenaar.nl 

praktijk

 

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij spoedgevallen belt u 0546-571252 en toetst u 1, op dit nummer wordt u direct te woord gestaan.

Niet spoedeisende zaken worden op dit nummer niet in behandeling genomen.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 -17.00 uur.

Openingstijden   lunchpauze  
Maandag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00
Dinsdag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00
Woensdag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00
Donderdag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00
Vrijdag 08.00-12.30 12.30-13.30 13.30-17:00

Tijdens de lunchpauze van 12.30-13.30 is de praktijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

 Op maandag en woensdag kan er tussen 7.30-9.00 uur bloed geprikt worden in de praktijk

Afspraak maken

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.30 uur op telefoonnummer 0546-571252.

Op verzoek van uw huisarts zal de doktersassistente u altijd vragen naar de reden van het spreekuurbezoek. Dit om beter in te kunnen schatten hoeveel tijd de huisarts voor u nodig heeft, maar ook om een onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende problemen die direct moet komen, en minder spoedeisende problemen die zo nodig later op de dag/week ingepland kunnen worden.

Bovendien heeft de huisarts zo de kans om zich even kort in uw dossier te verdiepen met betrekking tot het probleem waarvoor u komt alvorens hij u binnenroept.

De doktersassistente is uiteraard opgeleid om zelfstandig deze triage uit te voeren, en heeft uiteraard ook net als de huisarts haar beroepsgeheim om zorgvuldig met uw informatie om te gaan.

 

 

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8.00-10.30 uur en van 13.30-14.30 uur en 15.30-17.00 uur op het praktijknummer: 0546-571252. Voor SPOED zijn wij bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur. Daarna kan u voor spoed contact opnemen met de CHPA 088-5880588

Voor de praktijk krijgt dan een keuzemenu.  

 

Voor spoed: toets 1.  

 

Voor herhaalrecepten: toets 2. 

 

Voor contact met de assistente: blijft u aan de lijn.

  

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Sommige onderzoeken of behandelingen kunnen beter op de praktijk plaatsvinden omdat uw huisarts hier betere faciliteiten heeft. In zo'n geval kan het zijn dat u gevraagd wordt om toch naar de praktijk te komen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Voor het aanvragen van een visite belt u tussen 08.00 en 10.30 uur. Visites worden gereden tussen 12.00 en 14.00 uur.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

Voor medische vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u in avond/nacht en weekenden terecht bij de centrale huisartsenpost Almelo (CHPA). Op deze post werken alle gevestigde huisartsen uit de regio bij toerbeurt.

Openingstijden   

De huisartsenpost in Almelo is geopend op werkdagen vanaf 17.00u tot 08.00 uur de volgende dag. Tijdens weekenddagen en feestdagen is de huisartsenpost 24 uur open.

Afspraken

Ook op de huisartsenpost zijn de spreekuren op afspraak, dus neem altijd eerst telefonisch contact op met de huisartsenpost alvorens u een bezoek brengt. Dit voorkomt onnodig wachten in de wachtkamer.

Het is belangrijk om geboortedatum, verzekeringspapieren en medicijngebruik van de patiënt(e) bij de hand te hebben bij het maken van een afspraak.


Adres huisartsenpost

Centrale Huisartsenpost Almelo

Zilvermeeuw 1

7609 PP ALMELO

Tel. 088-588 05 88

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.

Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.


U kunt bij de assistente onder andere terecht voor:

* Het meten van de bloeddruk

* Aanstippen van wratten

* Oren uitspuiten

* Hechtingen verwijderen

* Zwangerschapstest

* Urine onderzoek

* Suiker- en Hb-controle

* Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

* Injecties

* Zwachtelen en tapen

* Wondverzorging

* Allergie testen

* Gehoor testen

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08.00 en 10.30uur. De afspraken hiervoor kunnen ingepland worden tussen 1.30-11.30 uur en 14.30-15.30 uur

Praktijkondersteuner

De volgende spreekuren worden gehouden door de praktijkondersteuner(s):

 

* ASTMA/COPD spreekuur

* Diabetes spreekuur

* Cardiovasculier Risicomanagement spreekuur

* Osteoporose spreekuur

* Stoppen met roken spreekuur

* Ouderenzorg

* Preventie consult

 

 * Daarnaast beschikt de praktijk over een POH GGZ en een POH GGZ jeugd, die gespecialiseerd is in de geestelijke gezondheidszorg.

Uitschrijvingen

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat de nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis.

Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat het dossier van de oude huisarts wordt overgedragen aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is voor huisartsen een richtlijn opgesteld. (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij veran­dering van huisarts).

Na het inschrijven bij uw nieuwe huisarts meldt u mondeling, telefonisch of schriftelijk bij uw oude huisarts dat u overstapt naar een andere huisarts.  Daarbij geeft u aan:

* de reden waarom u wilt overstappen;

* per wanneer u wilt overstappen;

* de naam en het adres van uw nieuwe huisarts.

Na het uitschrijven bij uw oude huisarts wordt uw dossier naar uw nieuwe huisarts gestuurd. Uw oude huisarts zal er dan voor zorgen dat hij uw medisch dossier persoonlijk, per aangetekende post of digitaal overdraagt aan uw nieuwe huisarts. U kunt als patiënt de huisarts niet dwin­gen het originele dossier aan u mee te geven. Wel hebt u recht op inzage in uw dossier. Ook hebt u recht op een kopie van uw dossier. Hiervoor kan de huis­arts een kostenvergoeding vragen.

Privacy-regelement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die praktijk de Korenaar heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

* Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

* Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;

* Doeleinden zijn:

  • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);

  • gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

  • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;.

  • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen. 

     

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

* Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande  voorwaarden is voldaan:

* De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

* Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

* Verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

* Verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

* Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:

* Verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg  of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

* Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

* Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

* Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

* De verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

Organisatie van de informatiebeveiliging

Praktijk de Korenaar heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

* Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;

* Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

* Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk;

* Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk

 

Rechten van de patiënt

* De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;

* De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;

* De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;

* De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

* Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

* Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;

* Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats. 

  

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van praktijk de Korenaar treedt in werking in oktober 2012 en is gepubliceerd op de website van de praktijk. Het Reglement is herzien op 11-06-2015